Vrchní rada/vedoucí Oddělení kybernetické bezpečnosti a krizového řízení (ID 30097748)

Do Digitální a informační agentury právě hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici vrchního rady/vedoucí/ho Oddělení kybernetické bezpečnosti a krizového řízení. Na této pozici budete zodpovídat za řízení a koordinace požadavků na plnění legislativy a standardů souvisejících s kybernetickou bezpečností, zejména pak zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN ISO/IEC 27001:2014, zodpovídat za řízení kybernetických bezpečnostních incidentů souvisejících s provozováním informačních systémů organizace či zajišťovat zpracování statistik a přehledů o kybernetických bezpečnostních událostech a incidentech souvisejících s provozováním IS DIA.

Více informací o pozici naleznete níže.

Přidejte se do našeho týmu a buďte jeho nedílnou součástí!


Základní informace

Praha 31. května 2024, č.j.: DIA-10977-2/PERS-2024

Ředitel Digitální a informační agentury, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní rada/ vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti a krizového řízení v Digitální a informační agentuře, se služebním působištěm v Praze, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby: 28 Informační a komunikační technologie

Činnosti na služebním místě

 • zodpovídá za řízení a koordinace požadavků na plnění legislativy a standardů souvisejících s kybernetickou bezpečností, zejména pak zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN ISO/IEC 27001:2014;
 • zodpovídá za rozvoj a řízení procesů a projektů v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti všech systémů ve správě DIA;
 • zodpovídá za řízení kybernetických bezpečnostních incidentů souvisejících s provozováním informačních systémů organizace;
 • zajišťuje zpracování statistik a přehledů o kybernetických bezpečnostních událostech a incidentech souvisejících s provozováním IS DIA;
 • účastní se jednání a spolupracuje s ústředními orgány státní správy, s dalšími institucemi a organizacemi při plnění úkolů organizace;
 • zodpovídá za zpracování a tvorba dokumentů kybernetické a informační bezpečnosti (politiky, standardy, metodiky a záznamy);
 • spolupracuje s právním oddělením na obsahu veřejnoprávních smluv nebo jejich částí týkajících se kybernetické bezpečnosti IS v působnosti DIA;
 • spolupracuje s Odborem provozu IKT při metodické podpoře zpracování plánů BCM, BCP a DRP u všech systémů provozovaných DIA;
 • zodpovídá za zpracování a tvorbu plánů krizové připravenosti v rámci procesu krizového řízení DIA;
 • vede tým podřízených státních zaměstnanců zařazených v Oddělení kybernetické bezpečnosti a krizového řízení, organizuje, řídí a kontroluje výkon jejich služby včetně zadávání úkolů.

Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k Zákonu o státní službě do 14. platové třídy.

Platový tarif

 • Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 34 840 Kč do 51 530 Kč.
 • Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“ č. 304/2014 Sb.).

Osobní příplatek

 • Rozpětí od 2 577 Kč do 7 730  odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.
 • Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost.

Příplatek za vedení

 • Rozpětí od 10 306 do 15 459 Kč 

Podmínky výkonu služby

 • Místo výkonu služby je Praha.
 • Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 • Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
 • Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. července 2024.
 • Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra.

Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 10. června 2024, tj. v této lhůtě

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@dia.gov.cz, nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: yukd8p7.

Formulář žádosti je k dispozici ke stažení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní rada/ vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti a krizového řízení v Digitální a informační agentuře, č.j. DIA-10977/PERS-2024“.

Z výběrového řízení bude vyřazena žádost, která bude doručena po stanovené lhůtě.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Další povinné přílohy

 • strukturovaný profesní životopis;
  • V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká.
  • Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.
 • motivační dopis;
 • čestné prohlášení ke stažení ZDE.

Ostatní informace a kontakty

Digitální a informační agentura podporuje rovnost žen a mužů, a proto je vítán zájem žadatelek i žadatelů o účast ve výběrovém řízení.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Informace k vykonávaným činnostem na služebním místě poskytne:

Ing. Libor Kalenský

Tel: +420 734 622 978

E-mail: libor.kalensky@dia.gov.cz

Informace k výběrovému řízení poskytne:

Mgr. Ing. Roman Czendlik

Tel: +420 734 622 977

E-mail: roman.czendlik@dia.gov.cz

Údaje o pohovoru a písemné zkoušce

Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrové řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];?

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit násedně, nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel, který není státním občanem/státní občankou České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí v případě, že doloží absolvování alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříků trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříků trestů je uveden ve formuláři žádosti. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříků trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu). Při podání žáosti lze podle § 26 odst. 2 zákona ostátní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE.

splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo vedoucího oddělení podle § 58 odst. 2 zákona o státní službě, podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit: osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 1 roku činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona o státní službě dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, pracovní náplň), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě nebo činností obdobných.

splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě služebním předpisem SLP003E-2023 kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné““ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Splnění požadavku na stupeň „Důvěrné“ nebo “Tajné“ nebo „Přísně tajné“ se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“, popřípadě i originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před nástupem do služebního poměru, resp. podpisem rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo v Digitální a informační agentuře. 6. Další