Úřední deska

Základní informace

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
IČO: 17651921
posta@dia.gov.cz

Povinně zveřejňované informace

Podatelna

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí8:00 – 16:00
Úterý8:00 – 16:00
Středa8:00 – 16:00
Čtvrtek8:00 – 16:00
Pátek8:00 – 15:00

Tel.: 225 514 756

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě i na technických nosičích dat:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Digitální a informační agentura dále nezpracovává.

Elektronická podatelna (elektronické dokumenty)

Elektronická adresa podatelny: posta@dia.gov.cz

ID datové schránky: yukd8p7

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • na přenosném technickém nosiči – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 • Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 • Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

Textové dokumenty a kombinované textové a obrazové dokumenty

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005 – Portable Document Format for the Long-term Archiving,
 • TXT,
 • RTF,
 • Textové případě kombinované textové a obrazové dokumenty: DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Obrazové dokumenty

 • PNG, ISO/IEC 15948 – Portable Network Graphics,
 • TIF/TIFF, revize 6 – Tagged Image File Format – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format

Dynamické obrazové dokumenty

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF – Graphic Interchange Format.

Zvukové dokumenty

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

E-faktury

 • UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,
 • UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice),
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

Posuzování a forma podání

Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí však z něj být patrno:

 • kdo ho podává (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa). U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
 • které věci se týká a co se navrhuje;
 • označení správního úřadu, jemuž je určeno.

Forma podání

Může být písemná, ústní do protokolu nebo v elektronické podobě, podepsaná

 • vlastnoručně (v případě písemného podání)
 • uznávaným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen. Podání učiněné prostřednictvím Informačního systému datových schránek je považováno za podání podepsané.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými prostředky

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek;
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
 • vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů;
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který Digitální a informační agentura nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

 • Podatelna potvrzuje, že zpráva byla doručena, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou pečetí úřadu.
 • Podatelna zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.
 • Podatelna zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí podatelně jako nedoručitelná, podatelna provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

Věstníky

Informace k činnosti prošetřovatele DIA naleznete zde.