Vznik Digitální a informační agentury je v posledních letech možná nejvýznamnějším krokem, který dodá potřebný impuls digitalizaci státní správy. Jako úřad musí být robustní, odolný a musí přitahovat lidi jak s odborným know-how, tak chutí dělat věci nově. DIA bude stavět svůj úspěch na lidech, a proto chce být kompetitivním a žádaným zaměstnavatelem na trhu práce. Coby moderní, agilní, odborně silná instituce posune digitalizaci Česka na novou úroveň.

Martin Mesršmíd

ředitel DIA

linked-in

Vize Digitální a informační agentury

Je to otevřená a inkluzivní organizace

DIA musí vyznávat filozofii otevřených dveří (fyzicky i obrazně), otevřené spolupráce mezi týmy s přesahem odpovědnosti a bez umělých hranic mezi DIA a orgány státní správy.

Je v úzkém kontaktu s EU

DIA musí spolupracovat s EU a členskými státy na rozvojových programech (např. v oblasti digitální identity), být součástí procesu tvorby pravidel a na výzkumu se aktivně podílet.

Je autoritou a je agilní

DIA musí dokázat, že má erudici a skvělou informovanost, hluboké znalosti problematiky jednotlivých institucí a že má dostatečnou kapacitu k pokrytí všech potřeb.

Je odolná vůči vendor lock-in

DIA musí vyznávat filozofii otevřených dveří (fyzicky i obrazně), otevřené spolupráce mezi týmy s přesahem odpovědnosti a bez umělých hranic mezi DIA a orgány státní správy.

Organizační struktura

K 1. dubnu 2023

Nejčastější otázky a odpovědi

  • Obecně o DIA

Jaká je celková vize fungování DIA?

DIA přináší dlouho potřebné zaměření na digitální transformaci státu. Díky koncentraci expertů a talentu dokáže přinést zlepšení rychleji než dosavadní rozdrobené agendy mezi ministerstvy. DIA vznikla z usnesení vlády, která tyto potřeby reflektuje.

Jaký je legislativní rámec projektu?

Projekt Transformace koordinace a řízení digitalizace vychází z programového prohlášení vlády. Balíček zákonů, který mění výše uvedené, schválila vláda na svém zasedání dne 17. srpna 2022 a poslala ho do legislativního procesu Parlamentu České republiky. Zákon byl poslanci schválen dne 16. listopadu 2022 a byl projednán v Senátu.

Jaký má DIA vliv? Co se změní?

Dosud bylo nemožné vymáhat udržování a zavádění státních standardů či metodik. V DIA byly posíleny a rozšířeny kompetence, které tomu napomohou. Agentura má také možnost odborně podporovat ostatní resorty, stává se odbornou autoritou, která tu chyběla.

Další z překážek pro vývoj digitalizace byla nestabilita financování v rámci velkých ministerstvech. Díky tomu, že DIA jako ÚSÚ má digitalizaci jako hlavní agendu, má i samostatnou rozpočtovou kapitolu. Umožní ji spolehlivě plánovat a s jistotou postupovat kupředu. Součástí toho je postupná změna financování velkých sdílených a centrálních systémů státu.

Není DIA jen další zbytečný úřad?

Rozpočet DIA nad rámec stávajících nákladů s dopadem do státního rozpočtu je ve výši cca 151 mil. Kč. To je částka menší, než případný upgrade běžného stávajícího systému nebo systému nového. Částky se zdají velké, ale v porovnání s ostatními položkami na rozpočtu je to velice konzervativní položka. Naopak předpokládáme, že DIA nastartuje dlouhodobé úspory díky zvýšení efektivity vnitřních procesů, vylepšení zadávacích řízení a automatizaci.

Na čem konkrétním bude DIA od dubna 2023 pracovat?

Od dubna 2023 bude pokračovat ve stávajících projektech s důrazem na proklientský přístup, nabírat a integrovat nové kolegy z kompetenčního centra a pracovat na digitálních prioritách vlády. To jsou: mobilní aplikace státu, eDoklady, DSŘ, aktivnější role ve vzniku a směřování EU IT legislativy, převod domén na gov.cz, vylepšování datových schránek, metriky IS a jejich nákladů, standard digitální služby, revize agend a úkolů v katalogu služeb, přístupnější elektronické podpisy a služby nad nimi atd.

Kde je sídlo úřadu?

Sídlo úřadu je Na Vápence 915/14, 130 00, Praha 3.