Důvěryhodný seznam České republiky podle čl. 22 nařízení eIDAS

Digitální a informační agentura v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.7.2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS) a s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, stanovujícím technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení eIDAS zveřejňuje a aktualizuje důvěryhodný seznam podle čl. 22 nařízení eIDAS za Českou republiku.

Důvěryhodný seznam zveřejňujeme ve formátu vhodném pro automatické zpracování (XML) a rovněž v okem čitelné podobě (PDF) na následujících odkazech:

Důvěryhodný seznam vhodný pro automatické zpracování (dokument v XML) a jeho otisk (SHA-256).

Důvěryhodný seznam v okem čitelné podobě (dokument v PDF).

Informace o schématu (dokument v PDF).

Digital and Information Agency in accordance with Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC (eIDAS regulation) and with Commission Implementing Decision (EU) 2015/1505 of 8 September 2015 laying down technical specifications and formats relating to trusted lists pursuant to Article 22(5) of Regulation (EU) No 910/2014 publishes and maintains CZ trusted list pursuant to Article 22 of eIDAS Regulation.

Trusted list is published in the form suitable for automated processing and in the human readable form:

Trusted list in the form suitable for automated processing (XML) and its hash value (SHA-256).

Trusted list in the human readable form (PDF).

Scheme information (PDF).

Zpět