Kompetenční centra

Kompetenční centra soustředí experty na vybrané oblasti. Je to místo, kde se řeší složité problémy, připravují nové postupy a agendy, testují a rozvíjejí navrhovaná řešení. Zároveň navazují na zahraniční zkušenosti a hledají možnosti jejich aplikace v místních podmínkách. Jedná se o útvary, které mají sdílet zkušenosti i osvědčené postupy a pomáhat ostatním resortům. Kompetenční centra nefungují v rámci DIA samostatně, ale úzce spolupracují s existujícími týmy, odděleními a odbory.

Produkty Kompetenčních center

Strategická fáze

Akcelerace postupu implementace státního eGov Cloudu

Nabízíme vám metodickou pomoc a koordinaci při využívání cloud computingu. Chceme vám nabídnout podporu v rámci zrychlení postupu při implementaci státního eGov Cloudu, který je významným krokem k efektivně sdíleným ICT službám státu.

Analýza dat a rozhodování založené na datech

Nabízíme vám pomoc s úvodní analýzou dat. Navrhneme způsoby a možnosti kontroly, které vám výrazně usnadní hledání případných chyb nebo duplicit. Dále vám ukážeme, jaké jsou možnosti v rámci zpracovávání dat. To vám pomůže při volbě co nejefektivnější strategie.

Analýza datových potřeb

Pomůžeme vám identifikovat všechny datové oblasti, které byste mohli získávat od jiných úřadů a tím zjednodušit služby pro vaše klienty. Provedeme společně analýzu datových potřeb, aby bylo zřejmé, jaká konkrétní data potřebujete k poskytování vašich služeb a zda je máte k dispozici nebo je musíme získat.

Analýza stávajících “papírových” formulářů

Pomůžeme vám se zpracováním analýzy stávajících papírových formulářů a připravíme návrh jejich převodu do elektronické formy. Na základě papírových formulářů vám nabídneme nejvhodnější způsob realizace celého procesu.

Evidence dat v RPP či jiných katalozích

Vytvoříme pro vás povinnou evidenci údajů pro práci ve vašich agendách. S tímto centrálním přehledem existujících dat ve veřejné správě mají všechny vaše agendy na jednom místě informace o dostupnosti dat napříč veřejnou správou. Díky ní už je nemusíte získávat od klienta opakovaně.

Konzultace a podpora zejména v problematice procesní a business analýzy, enterprise a solution architektury a UX a UI

Nabízíme vám konzultace a spolupráci s experty v oblastech procesní a business analýzy, enterprise a solution architektury a UX a UI. Pomůžeme vám zefektivnit a zpřehlednit řadu procesů na základě doporučení odborníků v dané oblasti.

Mapování formulářových položek

Na základě zvolené technologie vám pomůžeme s mapováním položek, a to především s ohledem na externí datové zdroje. Můžete se na nás obrátit v případě jakýchkoliv nejasností.

Podpora dílčích angažmá – modelování pro žádost a pro koncepci

Nabízíme vám podporu při dílčích angažmá, konkrétně při modelování pro žádost a koncepci. Architektura projektu vychází z architektury žadatele jako organizace. Musí do ní zapadat a využívat či zavádět nové služby. Žádný systém již dnes není osamocen.

Podpora tvorby a aktualizací Informační koncepce

Nabízíme vám komplexní pomoc při tvorbě analytické a návrhové části Informační koncepce orgánu veřejné správy. Můžete se na nás obrátit nejen s činnostmi, které nezbytné pro vlastní tvorbu IK OVS – jako je sestavení IT strategie úřadu nebo vytvoření modelu architektury úřadu a další. Poradíme vám i s procesem samohodnocení a přípravy orgánu veřejné správy na atestaci systému.

Kontakt: tomas.kroupa@dia.gov.cz

Pomoc při přípravě schvalování OHA

Během schvalování projektů popíšeme navrhovaná řešení tak, že jsou požadavky využitelné i pro další fáze zadávacího řízení.

Spolupráce na tvorbě procesní analýzy a identifikace činností k digitalizaci

Vizí eGovermentu je, aby měl občan cestu k vyřizování nároků co nejjednodušší. Proto pro minimalizaci interakce občana se státem všechny manuální činnosti, včetně těch za AIS, pečlivě analyzujeme. V naší kompetenci je nejen identifikace dotčených informačních činností, ale také analýza jednotlivých služeb spolu s jejich úkony nebo překážek k plné digitalizaci.

Metodická fáze

Podpora moderních architektur (kontejnery, SOA, cloud, BI, apod.)

Současné trendy a jejich zavádění se promítá do architektury orgánů veřejné správy. Nabízíme vám proto pomoc při využívání moderních architektur. Zajistíme vám naší podporu při změnách v architekturách jednotlivých informačních systémů tak, aby pro vás tyto procesy byly přínosné a komfortní. Každá úprava architektury projde naším odsouhlasením.

Školení architektury veřejné správy

Tzv. Enterprise Architecture (Architektura veřejné správy) je disciplína nezbytná pro vizualizaci komplexního systému orgánu veřejné správy, jeho služeb, systémů, práv a povinností. Takto efektivní architekturou docílime ke správným zadávacím řízením, popisu jak současného stavu, tak identifikaci problémů a stanovení priorit a rozvoji nejen v oblasti informačních systémů.

Školení občanů v digitálních dovednostech i v poskytování zpětné vazby

Digitalizace nám, jako občanům, přináší spoustu výhod. S ní se ale pojí kybernetické hrozby. Proto nabízíme školicí materiály v oblastech digitální gramotnosti, e-governmentu a digitální bezpečnosti. Osvětu dokážeme spojit i s výukou / učebními materiály na základních, středních i vysokých školách.

Tvorba komplexních datových typů, schémat a standardů

Pomůžeme vám vytvořit datový standard pro oblast pokrývající více úřadu. Pro zajištění interoperability sjednotíme terminologii i schéma ke sdílení dat v rámci různých úřadů.

Fáze plánování a příprava

Podpora anonymizace a agregace dat

Pomůžeme vám s anonymizací a agregací dat, abyste ochránili osobní údaje vašich klientů. Zároveň myslíme na to, aby úředníci k datům měli v předem stanoveném rozsahu přístup a mohli je bezpečně sdílet nebo publikovat. Nabízíme vám podporu formou konzultací, aby byla data všech vašich klientů v bezpečí a práce úředníků probíhala bez obav.

Podpora implementace lokálního katalogu otevřených dat

Pomůžeme vám s implementací dostupných lokálních katalogů otevřených dat. Cílem je, aby vaše instituce mohla jednoduše publikovat nová otevřená data bez zbytečné administrativní zátěže.

Podpora publikace číselníků

Pomůžeme vám připravit číselníky podle aktuální otevřené formální normy. Nabízíme vám pomoc nejen při realizaci číselníků, ale také při detailní kontrole, aby se v číselnících nevyskytovaly chyby či duplicity.

Podpora sdílení dat v propojeném datovém fondu

Můžete se na nás obrátit v případě dotazů k napojení vašich systémů na základní registry a další dostupné datové zdroje. Dále vám nabízíme pomoc s vystavením kontextu v Informačním systému sdílené služby, aby byla vaše data k dispozici dalším úřadům.

Podpora/konzultace ohledně čerpání ze strukturálních fondů EU

Podpora strategického řízení a metod za účelem transformace organizace žadatele/příjemce. Poradíme vám s hospodárným čerpáním ze strukturálních fondů EU napříč operačními programy (IROP, OP TAK, OP Jan Amos Komenský aj.). Pomůžeme vám vybrat vhodné digitální nástroje, metody a analýzy, aby byl celý proces čerpání efektivní, v souladu s národním architektonickým plánem.

Redesign “byznys služeb”

Vaše služby projdeme s vámi. Naučíme vás, jak je designovat, jak sledovat uživatelskou spokojenost a analyzovat uživatelské potřeby.

Tvorba formulářů

Pomůžeme vám vytvořit návrh formuláře s ohledem na zvolenou technologii.

Zápis požadovaných dat do databáze požadavků

Stanovení referenčních dat. Analyzujeme vaše konkrétní datové potřeby s ohledem na zajištění dat z externích zdrojů.

Fáze realizace a produkce

Doplnění formulářů do katalogu

Pomůžeme vám s povinným zveřejňováním elektronických formulářů dle zákona č. 12/2020 Sb. Pokud si s jeho vytvořením nevíte rady, pomůžeme vám s tím i v rámci dalších produktů.

Průběžná fáze

Detailní poznání a popisování dat

Detailní poznání a popisování dat.

Identifikace nejpalčivějších problémů z pohledu občana a úředníka.
Pochopení orientace občana v digitálních nástrojích.
Pomoc úřadům v získávání pohledu uživatelů a úředníků.

Service design slouží k většímu porozumění klientům. Cílem je zjistit, z jakých důvodů dochází k jejich nespokojenosti a následně navrhnout řešení, jak danou situaci zlepšit. Nabízíme vám pomoc při využití Service designu, který vnímáme jako příležitost nahlédnout za „hranice úřadu“, komunikovat lépe se zákazníky a vytvořit si s nimi férový klientský vztah. Příprava projektů pro vás pak bude podstatně snazší, protože můžete mít k dispozici podložená data na základě skutečných potřeb klientů.

Kontrola katalogu, upozorňování, popis agend v katalogu

Provedeme vás celým procesem vytvoření katalogu služeb. Pomůžeme vám s kompletním postupem – od evidence služeb v agendě až po jejich popis, aby bylo vše srozumitelné a připravené k publikování na gov.cz a dalších webech.

Pomoc s tvorbou komplexních portálových a proaktivních řešení nahrazujících formuláře

Pomůžeme vám vybrat, vysoutěžit i implementovat samoobslužný portál pro elektronické formuláře.

Propojení agend do jednoho flow

Nové životní události přináší každému občanovi práva i povinnosti vůči státu. Ať už jde o narození dítěte nebo uzavření manželství, či úmrtí nebo ztrátu zaměstnání. Chceme, aby pro vás byly informace a služby napříč rezorty na jednom místě. To plníme pomocí nástrojů eGovernmentu.

Služby nabízené spolu s výše uvedenými produkty

Metodická fáze

Podpora návrhu “bezpečných ” řešení

Spolupráce na tvorbě architektury bezpečnosti a implementaci bezpečnostních opatření

Pomůžeme vám vytvořit architekturu bezpečnosti a implementovat bezpečnostní opatření.

Konkrétně pak s:

– vytvořením vzoru bezpečnostní politiky pro malé/velké OVM,

– úpravou na konkrétní potřebu klienta,

– checklistem bezpečnostních úkonů,

– sestavením plánu kontrol a revizí,

– nastavením bezpečnostní architektury pro danou infrastrukturu,

– auditem stávajícího stavu,

– vypracováním business continuity plánů,

– vypracováním exit strategií,

– nastavením business monitoringu.


Fáze plánování a příprava

ICT veřejné zakázky

Spolupráce na tvorbě zadávací dokumentace a smluvních dokumentů a metodická koordinace, včetně modelu spolupráce s dodavateli. Nabízíme účelné a hospodárné pořízení dodávek či služeb dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní podmínky každé veřejné zakázce nastavíme účelně a tvoříme efektivní způsob vymáhání podmínek dané smlouvy. Rizika minimalizujeme exitovým plánem.

Spolupráce na tvorbě zadávací dokumentace a smluvních dokumentů a metodická koordinace, včetně modelu spolupráce s dodavateli

Pomůžeme vám vytvořit zadávací dokumentaci, soutěžní kritéria a vyhodnotit dodavatele na projekt vývoje software na zakázku. A to tak, aby takto zadaný a připravený projekt splnil vaše potřeby a očekávání. Postupujeme takto:

– Analyzujeme vaše požadavky a potřeby na software potřebný k vývoji a nabízíme poradenství ohledně možných řešení a technologií.

– Tvoříme zadávací dokumentaci, která obsahuje podrobný popis požadavků na software, jeho funkce, rozhraní, vlastnosti, kvalitu, bezpečnost a další aspekty.

– Definujeme soutěžní kritéria ke stanovení hodnocení a výběru dodavatele pro váš projekt (cena, zkušenosti, reference, nabízené služby, garance a podpora).

– Vyhodnotíme dodavatele na základě nabídek, prezentací, ukázek a dalších důkazů jejich schopností a kompetencí (podle soutěžních kritérií).

– Vybereme nejvhodnějšího a nejlepšího dodavatele pro váš projekt, který bude splňovat všechny vaše požadavky a očekávání, včetně dodržení termínu dodání a rozpočtu.

Fáze realizace a produkce

Podpora při zavádění federovaných katalogů služeb

Pomůžeme vám při realizaci federovaného katalogu, který kromě služeb státní správy obsahuje i služby samosprávy. To znamená, že například obec si může do katalogu doplnit vlastní služby v samosprávné působnosti a nebo třeba pronájem městských bytů. Nabízíme vám pomoc, aby federovaný katalog služeb byl kompatibilní s katalogem služeb veřejné správy.

Průběžná fáze

Podpora při tvorbě agendových informačních systémů pro rejstříky

Nabízíme vám pomoc při analýze a následné realizaci agendových informačních systémů určených pro rejstříky. Řada agend se nyní v obcích udržuje například v papírové formě nebo v různých privátních agendových systémech. Podle zákona o právu na digitální služby ale musí být informace dostupné pro prokázání právních skutečností.