Prošetřovatel DIA

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“), zavedla Digitální a informační agentura vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s výkonem služby, prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí EU. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu služby nebo pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním oznámení je Mgr. Ing. Roman Czendlik.

Oblast působnost (věcná působnost)

V režimu směrnice EU je možné oznamovat pouze protiprávní jednání, která spadají do jedné z následujících oblastí a za podmínky, že se fyzická osoba (oznamovatel) o tomto jednání dozvěděl v souvislosti s výkonem služby, práce nebo jinou obdobnou činností:

a)        hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek

b)        finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 

c)        bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 

d)        bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;  

e)        ochrana životního prostředí; 

f)         radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 

g)        bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 

h)        veřejné zdraví; 

i)          ochrana spotřebitele; 

j)          ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů; 

k)         porušení ohrožující finanční zájmy EU; 

l)          porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob;

m)       daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Oznámení je možno učinit:

1) Prostřednictvím formuláře dostupného na adrese: www.nntb.cz/c/qpn6jzta

nebo prostřednictvím QR kódu:

2) Využitím mobilní aplikace „NNTB: Schránka důvěry“ dostupnou na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: DIAAgentura.

3) Prostřednictví webové stránky platformy NNTB: www.nntb.cz s využitím přístupového kódu: DIAAgentura.

Po podání oznámení bude oznamovatel do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení a následně vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení.

Po odeslání oznámení si oznamovatel musí zkopírovat nebo stáhnout a bezpečně uložit klíč. Ten budete potřebovat proto, aby mohl dále komunikovat s osobou pověřenou za Digitální a informační agenturu k vyřízení oznámení.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Výjimky z možnosti oznamovat (informace, které oznamovat nelze):

1) Informace, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele (např. informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace o činnosti zpravodajských služeb).

2) Skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

3) Oznámení, kterým by byla narušena povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce nebo mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

Další komunikace:

Po podání oznámení je možné toto dále sledovat nebo získat informaci o způsobu vyřízení.

Po přihlášení do aplikace je nutno kliknout na možnost Zkontrolovat upozornění a zadat klíč oznámení. Po úspěšném zadání je zobrazen stav řešení zadaného oznámení a je dále možné dále komunikovat s pověřenou osobou za Digitální a informační agenturu.

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování oznámení v rámci tohoto systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze pověřená osoba, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost jeho obsahu. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle směrnice EU, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé). Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

 Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení, jsou popsány: https://portal.gov.cz/tiraz/osobni-udaje-a-cookies.

Zpět