Záštity Digitální a informační agentury

Základní informace

Záštita je čestná pocta a je projevem nefinanční podpory a upozorněním na význam a přínos dané aktivity. Záštita se uděluje prostřednictvím dopisu s podpisem ředitele Digitální a informační agentury (dále jako DIA). S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast zástupce DIA ani finanční podpora. Poskytnutí záštity není nárokové. Udělenou záštitu nelze využít pro jiné účely. Udělená záštita nesmí poškodit dobré jméno DIA. DIA uděluje dva typy záštit:

  • záštitu DIA
  • osobní záštitu ředitele DIA

Záštity jsou udělovány zpravidla aktivitám, které splňují následující podmínky:

  • obsahově korespondují s agendou DIA
  • jsou konkrétně a časově ohraničené
  • mají celostátní či mezinárodní charakter

Podání žádosti

Žadatel vyplní veškeré náležitosti elektronického formuláře „Žádost o záštitu“. Jiné, než elektronické podání žádosti o záštitu není možné. V případě nejasností je možné zaslat dotaz na e-mail press@dia.gov.cz.

Všechna pole formuláře „Žádost o záštitu“ k vyplnění jsou povinná, kromě otázek č. 3, 11 a 16, a to z důvodu, pokud žadatel nedisponuje datovou schránkou instituce nebo webovými stránkami projektu / akce nebo nechce uvést doplňující informace.

Administrace žádosti

Administrace žádosti, k jejíž součásti patří odborné stanovisko věcně příslušné sekce, vyžaduje časovou dotaci 30 dnů, doporučujeme proto žádat o záštitu s dostatečným časovým předstihem před termínem konání akce či začátkem projektu, nejméně 60 dní před konáním dané akce.

Povinnosti úspěšných žadatelů

  • Zveřejňovat logo DIA na materiálech souvisejících s akcí v požadované velikosti a na odpovídajícím místě (logo ke stažení zde).
  • Žadatel je povinen zaslat ke schválení návrhy grafického použití a umístění loga DIA v rámci pořádané akce.
  • Prezentace podpory ředitele nebo agentury na akci samotné.

Postup při odejmutí záštity

V zájmu DIA je, aby byla spojována pouze s těmi akcemi a projekty, které se slučují s jejím programem a politikou, neodporují zákonu a nepoškozují její dobré jméno. Z těchto důvodů má DIA v případě nedodržení podmínek pro poskytnutí záštity právo udělenou záštitu odejmout. O odejmutí poskytnuté záštity rozhoduje vedení DIA.

Organizátor je nejprve písemně vyzván ke sjednání nápravy. Pokud do 15 dnů od doručení výzvy nápravu nesjedná, přistoupí DIA k odejmutí záštity, o čemž je organizátor písemně vyrozuměn. Organizátor je po odejmutí záštity povinen neprodleně odstranit logo DIA a informaci o poskytnuté záštitě z veškerých materiálů a dokumentů jakékoli povahy, z webových stránek a dalších informačních zdrojů apod.

Kontakt

V případě nejasností či jiných dotazů nás prosím kontaktuje na:

e-mail: press@dia.gov.cz

Zpět