eIDAS, služby vytvářející důvěru a elektronická identifikace

Sekce je věnována problematice nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, které je známo pod zkráceným názvem „nařízení eIDAS“. Sekce dále obsahuje informace o související právní úpravě oblasti služeb vytvářejících důvěru (el. podpis, el. pečeť, el. časové razítko a další související služby) dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a oblasti elektronické identifikace dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Digitální a informační agentura plní jednak úkoly orgánu dohledu v oblasti služeb vytvářejících důvěru a dále má rovněž kontrolní pravomoci nad kvalifikovanými správci, kvalifikovanými poskytovateli a pověřenými osobami dle zákona č. 250/2017 Sb. Zpracovává také návrhy právních předpisů týkajících se elektronického podpisu, elektronické identifikace a v jeho působnosti je zajištění mezinárodní spolupráce v těchto oblastech a plnění úkolů plynoucích z členství ČR v mezinárodních organizacích.

Související odkazy

Nařízení eIDAS & související právní úprava oblasti služeb vytvářejících důvěru v ČR

Dne 19. září 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a související změnový zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce je adaptace právního řádu České republiky na přijetí nařízení eIDAS pro oblast služeb vytvářejících důvěru. V zákoně je upraveno pouze to, co nařízení výslovně nechává na úpravu vnitrostátním právním řádem. Úprava obsažená v zákoně proto zejména stanoví některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a požadavky na služby vytvářející důvěru a pravidla elektronického podepisování, elektronického pečetění a opatřování dokumentů elektronickými časovými razítky.  Zákon rovněž stanovuje Digitální a informační agenturu jako orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru.

Nařízení eIDAS & související právní úprava oblasti elektronické identifikace v ČR

Dne 18. srpna 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci a související změnový zákon č. 251/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci.

Cílem zákona o elektronické identifikaci je adaptace právního řádu České republiky na část nařízení eIDAS, která upravuje elektronickou identifikaci. Nařízení eIDAS stanovuje povinnost uznávat za jím stanovených podmínek prostředky pro elektronickou identifikaci pro přístup k on-line službám poskytovaných subjekty veřejného sektoru, které byly vydány v rámci oznámeného systému elektronické identifikace.

Zákon o elektronické identifikaci představuje právní základ pro prokazování totožnosti s využitím elektronické identifikace, pakliže právní předpis, nebo výkon působnosti vyžaduje prokázání totožnosti. Aby bylo zajištěno, že tato elektronická identifikace použitá pro prokazování totožnosti byla důvěryhodná, je povinností tuto elektronickou identifikaci provést prostřednictvím tzv. kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Službu elektronické identifikace mohou poskytovat jednak státní orgány a jednak ty subjekty, kterým Digitální a informační agentura udělí akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Těmto subjektům (kvalifikovaným správcům systémů elektronické identifikace) zákon stanovuje základní povinnosti, které jsou podmínkou pro věcně správný výkon jejich činnosti (tj. správy kvalifikovaného systému elektronické identifikace).

Informace o aktuálně dostupných prostředcích pro elektronickou identifikaci, které jsou vydávány a používány v rámci kvalifikovaných systémů elektronické identifikace, je možné nalézt zde: https://info.identitaobcana.cz/idp/. Informace o aktuálně dostupných službách, ke kterým je možné se přihlásit pomocí prostředků pro elektronickou identifikaci, jsou zveřejněny na této internetové stránce: https://info.identitaobcana.cz/sep/.