Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je asistovaným místem výkonu veřejné správy, v jehož rámci obecní úřady, krajské úřady, notáři a další právnické osoby (např. pracoviště České pošty, Hospodářské komory ČR a další autorizované osoby s příslušným oprávněním) mohou lidem vydávat výpisy (např. z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a dalších), založit datovou schránku, autorizovaně konvertovat dokument či podat podání.

Na Czech POINT mohou občané získat širokou škálu údajů a informací, opisy a výpisy, zejména ty, které jsou vedeny v centrálních veřejných i neveřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Odpadává tak další obíhání po úřadech dle hesla „nemá obíhat občan, ale dokument“. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Systém Czech POINT také poskytuje rozhraní Czech POINT@office, které je určeno pro úředníky. Pomocí formulářů mohou úředníci využívat pro výkon své působnosti například tyto agendy a formuláře:

 • Výpis a opis z Rejstříku trestů
 • Výpisy ze základních registrů
 • Konverzi z moci úřední
 • Agendy matrik
 • Agendy ohlašoven
 • Agendy soudů
   

Propojení s dalšími portály eGovernmentu

Systém kontaktních míst Czech POINT je rovněž propojen s Portálem veřejné správy a s Portálem občanaPortál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěryhodnou komunikaci mezi občanem a státem. K Portálu občana se může občan přihlásit pomocí datové schránky, elektronického občanského průkazu, NIA portálu nebo jiného prostředku elektronické identifikace. Na rozdíl od Portálu veřejné správy, který funguje jako hlavní informační rozcestník služeb veřejné správy, Portál občana je transakční (soukromou) částí, zajišťující osobní přístup prostřednictvím přihlášení uživatele.
 

Zákony a vyhlášky, kterými se fungování Czech POINT řídí

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy.
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
 • Nařízení EU č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu.
 • Nařízení EU č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Směrnice EU 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.
 • Věstník MV č. 107/2020 Podmínky k udělení autorizace k výkonu kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.
 • Provozní řád IS Czech POINT včetně příloh:
  • Příloha 1: Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení.
  • Příloha 2: Automatizovaná konverze – stanovení podmínek.
    

Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.czechpoint.cz/public/